Катедре > Економска теорија, анализа и политика
Економска теорија, анализа и политика

Руководилац катедре: др Рајко Томаш, редовни професор

 


Р. б.

Предмет

Год.

С

Ужа научна област

Наставник/
Сарадник

П/В

Сем.

ECTS

1.

Основи економије

I

О

Теоријска економија

др Младен Иванић, ванредни професор

4

1

8

мр Зоран Боровић, виши асистент

2

2.

Макроекономија

I

О

Теоријска економија

др Боривоје Крушковић, доцент

4

4

8

др Срђан Амиџић, доцент и др Стево Пуцар, доцент

3

3.

Микроекономија

II

О

Теоријска економија

др Рајко Томаш, редовни професор

4

3

8

мр Далибор Томаш, виши асистент

3

4.

Монетарне и јавне финансије

III

О

Монетарна економија и Фискална економија

др Никола Шпирић, редовни професор

4

5

8

мр Бранка Топић-Павковић, асистент

2

5.

Савремени економски системи

IV

О

Економска политика

др Славиша Ковачевић, доцент

4

8

6

др Славиша Ковачевић, доцент

2

6.

Економија јавног сектора

IV

И

Економско планирање и развој

-

2

8

6

-

2

7.

Економика и развој националне привреде

IV

И

Економско планирање и развој

др Миленко Крајишник, доцент

2

7

6

др Стево Пуцар, доцент

2

8.

Економске доктрине

IV

И

Економска анализа

др Славиша Ковачевић, доцент

2

8

6

-

2

9.

Макроекономија отворене привреде

V

О

Теоријска економија

др Горан Поповић, ванредни професор и др Боривоје Крушковић, доцент

2

9

6

-

2

10.

Фискалне и монетарне финансије

V

И

Монетарна економија и Фискална економија

др Никола Шпирић, редовни професор

2

9 или 10

6

-

2

11.

Социологија

I

О

Теоријска социологија

др Драгана Вилић, доцент

3

2

6

-

1

12.

Методологија НИР-а

V

О

 

др Славо Кукић, редовни професор

2

9

4

-

0